شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق)
شیخ ابوالحسن می گوید:برهمه چیزی کتابت بود،مگربرآب.اگرگذرکنی بردریا،ازخون خویش کتابت کن تا آن کس که درپی تو درآیدداند،که عاشقان ومستان وسوختگان رفته اند...
داغ کن - کلوب دات کام
داغ کن - کلوب دات کام

نگین آثار تاریخی خـــــــرقان،کتیبه ی تاریخی دوره سلجوقی محراب آرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــــرقانی است...

قدرمسلم است خـــــــــرقان ومحدوده آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقــــــــانی ازنقاط تاریخی شهرستان شــــــــاهرود می باشد

پژوهشکده باستان شناسی میراث فرهنگی :

نتایج گمانه زنی در24 نقطه اختیاری دراطراف آرامگاه ،ما را به 2 دوره متفاوت از زندگی انسان درخــــــــــرقان می  رساند

الف: دوره پیش از اســـــــلام

ب:  دوره اســــــــــــــلامی

 

قدرمسلم است خـــــــــــرقان ومحدوده آرامگاه شیخ ابوالحسن خــــــــــرقانی ازنقاط تاریخی شهرستان شـــــــــــاهرود می باشد. ظهور عرفای بزرگی چون شیخ ابوالحسن خـــــــــرقانی وحضورسلاطین قدرتمندی چون "سلطان محمود غزنوی" ودانشمندان و عارفان نامداری چون ابو علی سینا،شیخ عطار،ابوسعید ابوالخیر وخواجه عبدالله انصاری و...... در خـــــــــــــرقان ،موید این نکته است که این خطه ازمراکز پربارفرهنگی و تاریخی کشوربه ویژه در قرن چهارم و پنجم هجری بوده است .

نگین آثارتاریخی خــــــــرقان،کتیبه ی تاریخی دوره سلجوقی محراب آرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــــــرقانی است. که یکی ازمحراب های تاریخی کم نظیردرجهان به زبان فارسی است،که با گچبری زیبایی آراسته شده است.آرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــرقانی ازلحاظ تاریخی مورد توجه پژوهشگران مختلف قرار گرفته است.به طوری که آقایان حمید ابوالفضلی وحسن رضوانی نیک،پزوهش های گسترده ای در این منطقه انجام داده اند که قابل تمجید است .به ویژه باستان شناس میراث فرهنگی کشورآقای رضوانی نیک،دربررسی های باستان شناسی دیگری تحت عنوان " گمانه زنی وتعیین حریم باستانی آرامگاه شیخ ابوالحسن خــــــــــرقانی" به نتایج قابل قبولی دست پیدا کرده است که عینا آورده می شود.

گمانه زنی وتعیین حریم محدوده ی باستانی آرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــــرقانی:

آرامگاه برسطح بلندی هایی قرارگرفته که درگذشته به صورت یکپارچه ومتصل به هم بوده است.به طوری که بنای قدیمی آن اعم از مسجد یا خانقاه ،حتی خانه گلی کوچک متعلق به شیخ که بعدا تبدیل به فضای بزرگترهمراه با محراب گردیده است را می توان به عنوان مرکزیتی برای محیط اطراف دانست. می توان گفت:دراین محل دردوره پیش ازاسلام و دردوره اسلامی جمعیت زیادی دراین محل سکونت داشته اند.به خصوص در دوره اسلامی ازهمان قرنی که آغازش به ظهور عارفی بزرگ و وارسته همچون شیخ ابوالحسن خــــــــــــرقانی گشته است.

اگر به لحاظ تاریخی سیری در وضعیت فعلی این منطقه بنماییم ،درمی یابیم که سرزمین خــــــــــرقان محدوده ی جغرافیایی گسترده ای را شامل می شده واین محدوده ی جغرافیایی عرصه های متعددی راهمچون گرمن فعلی،منطقه ابر،قاسم آباد،قلعه عبدالله ودیگرمناطق راتا دامنه البرز (شاهکوه)درخود جای داده است.البته باید درنظر داشت که این مناطق چه بسا روستاهای اقماری به مرکزیت خـــــــــرقان بوده اند،نشانه ها و شواهد عینی و عملی بدست آمده ازبررسی های باستان شناختی تا شعاع چندین کیلومتر وگمانه زنی هایی که درمحدوده مجموعه آرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــــرقانی تاشعاع یک کیلومتردرجهات اصلی و فرعی انجام گرفته چنین فرضیه ای را تقریبا به اثبات می رساند.

نتایج حاصل از حفریات باستان شناسی درتپه ها و زمین های دورتا دورآرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــــــرقانی ،جهت تعیین محدوده باستانی آن به عمل آمد نشان داد که نه تنها حوزه قدیمی آن بسیارگسترده بوده ،بلکه تاریخ و قدمت خـــــــــــــرقان به چند هزارسال قبل از زمانی می رسد که شیخ ابوالحسن در قید حیات بوده است.نتایج گمانه زنی در24 نقطه اختیاری دراطراف آرامگاه ،چه دردل تپه های همجوار و چه در زمین کشاورزی وبا مطالعه ی انبوه پاره سفال های بدست آمده وظروف سفالین سالم وشکسته که بعدا وصالی گردید وهم چنین بقایای معماری درسطح و درون گمانه ها ازجمله اجاق ها،کوره ها،وکف های آجری ونیز خاک برداری ها و پاک سازی هایی که در دخمه های زیر کهنه قلعه ومحل مرسوم به تپه(قبر)کولی به عمل آمده،ما را به 2دوره متفاوت از زندگانی انسان در خــــــــرقان می رساند:  

1- دوره پیش از اسلام                           2- دوره ی اسلامی

به هرحال هرکدام از این دوره ها به لحاظ زیستگاهی وفعالیت های اقتصادی واجتماعی برای خود جایگاهی وتعریفی وشواهدی دارد که باید جداگانه بدان پرداخت،چراکه هرکدام دارای نمادهایی هستند که به صورت معماری وظروف و پاره سفال های فراوان ظهورپیدا می کند.ازطرف دیگر"کهنه قلعه" که جزء حریم مجموعه به حساب می آید،ساختمان های نو ساز سال های اخیرباعث گردیده تا ازمجموعه شیخ ابوالحسن جدا افتد،هرچندازنظرزمانی محوطه "کهنه قلعه" کهن تر است،ولی گمانه زنی های اطراف "کهنه قلعه" حاکی ازآن است که طبقات بالایی آن با آثارمحوطه های غربی وشمالی همزمانی دارد.بخش غربی وجنوبی معروف به قبر کولی ،حوزه فعالیت های صنعتی(باتوجه به سرباره های کوره سفال وآجروسفالینه ها)و گورستان(پیدایش اسکلت انسان)ازسمت جنوب جاده تا جاده گرمن وازسمت غرب به جاده موسوم به راه چاه آب منتهی می شود.علاوه برانبوه سفالینه ها،سربارهای کوره سفال،و کوره آجرفراوان بود،که حکایت از نوعی فعالیت صنعتی و تولید دراین منطقه دارد.حال با مطالعه ی سفالینه ها و پیدایش اسکلت ها می توان چنین استنباط نمود که کلا منطقه جنوب غربی وشمال غربی آرامگاه وسطح تپه قبرکولی ،جدا از دخمه هایی که زیر آن قرارگرفته،گورستانی بوده که در دوره های مختلف مورد استفاده قرار می گرفته است.ازآن به بعد هرچه به طرف شرق و شمال شرقی پیش می رویم،باتوجه به گمانه های ایجاد شده،به نوعی محیط مسکونی برخورد می نماییم،با اجاق ها و کف آجری وچاه و پاره سفالینه هایی که مربوط به پخت و پز است وکاربرد زندگی روزمره دارد.و درادامه ی این شواهد به ظروف سالم همراه با معماری دیواری خشتی وبعضا آجرکاشی های لعابدار وانبوه پاره سفالینه های مختلف است،می رسیم که حاکی ازنوعی تمرکز جمعیت درآن منطقه است......

 

در پست های بعد به بررسی های باستان شناسی کهنه قلعه ، دخمه های آن واقع در سمت شرقی و شمال شرقی آرامگاه شیخ ابوالحسن وهم چنین به زیست در دوره پیش از اسلام و در دوره اسلامی در خــــــــــــــــرقان خواهیم پرداخت .....

 

 

منـــــــــابع:

1- گزراش گمانه زنی وتعیین حریم باستانی آرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــــرقانی(پژوهش حسن رضوانی نیک ،سازمان میراث فرهنگی کشور،پژوهشکده باستان شناسی)

2- نشریه آثارباستانی بسطام وقلعه نو خــــــــــرقان (محمدعلی شفیعی،اداره آموزش پرورش شهرستان شــــــــــاهرود،1335)

3- کعبه دلها،جلوه های عرفانی شیخ ابوالحسن خـــــــــــرقانی(پژوهش و تالیف:سید علی اصغرشریعت زاده)

4- برج مزار خـــــــــــــــرقان،گوهر برباد رفته (سید رضا محبی نربری،کارشناس آموزشی هنرهای تجسمی شـــــــــــاهرود)

5- مجموعه مقالات مردم شناسی ایران (سید علی اصغر شریعت زاده )

نوع مطلب : قلعه نو خرقان، شیخ ابوالحسن خرقانی، 
برچسب ها : شیخ ابوالحسن خرقانی، قلعه نو خـــــــــــــرقان، بررسی های باستان شناسی در قلعه نو خـــــــــــرقان، تاریخ خــــــــــرقان، تپه (قبر)کولی، کهنه قلعه،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 22 اردیبهشت 1393
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


" شیخ ابوالحسن خرقانی " در شهری به نام قلعه نو خرقان با جمعیتی بالغ بر 4000 نفر در 20 کیلومتری محور شاهرود - آزادشهر آرمیده است. مجموعه آرامگاه با توپوگرافی جالب و جذاب به صورت باغ ایرانی است و نهر آبی از کنار آن روان است و در کنار آن مکانی برای استراحت گردشگران در نظر گرفته شده است . درمرکز مجموعه بنای آرامگاه و مسجدی منسوب به شیخ ابوالحسن واقع است. محراب این مسجد که متعلق به دوره ایلخانی است از جمله مهمترین بخش های بنا بوده و تنها محرابی است که رو به مغرب ساخته شده ...

شیخ ابوالحسن بر سر در خانقاه خود چنین نوشته بود «هر که در این سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید ، چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد»
امروزه این گفتار بشر دوستانه ، شعار ملی گردشگری کشورمان است.

Telegram: https://telegram.me/mr6599
facebook.com/kharghani.ir


مدیر وبلاگ : رحیمی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
br>

 

 

'); //-->
360 ?±U†?¯
هفته نامه 9 دی
راز تی وی
فروشگاه اینترنتی یاران
سایت تفریحی
سایت ابزاردهی
photoshop
کلیه حقوق این وبلاگ برای شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق) محفوظ است
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات