شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق)
شیخ ابوالحسن می گوید:برهمه چیزی کتابت بود،مگربرآب.اگرگذرکنی بردریا،ازخون خویش کتابت کن تا آن کس که درپی تو درآیدداند،که عاشقان ومستان وسوختگان رفته اند...
داغ کن - کلوب دات کام
داغ کن - کلوب دات کام

نگین آثار تاریخی خـــــــرقان،کتیبه ی تاریخی دوره سلجوقی محراب آرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــــرقانی است...

قدرمسلم است خـــــــــرقان ومحدوده آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقــــــــانی ازنقاط تاریخی شهرستان شــــــــاهرود می باشد

پژوهشکده باستان شناسی میراث فرهنگی :

نتایج گمانه زنی در24 نقطه اختیاری دراطراف آرامگاه ،ما را به 2 دوره متفاوت از زندگی انسان درخــــــــــرقان می  رساند

الف: دوره پیش از اســـــــلام

ب:  دوره اســــــــــــــلامی

 

قدرمسلم است خـــــــــــرقان ومحدوده آرامگاه شیخ ابوالحسن خــــــــــرقانی ازنقاط تاریخی شهرستان شـــــــــــاهرود می باشد. ظهور عرفای بزرگی چون شیخ ابوالحسن خـــــــــرقانی وحضورسلاطین قدرتمندی چون "سلطان محمود غزنوی" ودانشمندان و عارفان نامداری چون ابو علی سینا،شیخ عطار،ابوسعید ابوالخیر وخواجه عبدالله انصاری و...... در خـــــــــــــرقان ،موید این نکته است که این خطه ازمراکز پربارفرهنگی و تاریخی کشوربه ویژه در قرن چهارم و پنجم هجری بوده است .

نگین آثارتاریخی خــــــــرقان،کتیبه ی تاریخی دوره سلجوقی محراب آرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــــــرقانی است. که یکی ازمحراب های تاریخی کم نظیردرجهان به زبان فارسی است،که با گچبری زیبایی آراسته شده است.آرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــرقانی ازلحاظ تاریخی مورد توجه پژوهشگران مختلف قرار گرفته است.به طوری که آقایان حمید ابوالفضلی وحسن رضوانی نیک،پزوهش های گسترده ای در این منطقه انجام داده اند که قابل تمجید است .به ویژه باستان شناس میراث فرهنگی کشورآقای رضوانی نیک،دربررسی های باستان شناسی دیگری تحت عنوان " گمانه زنی وتعیین حریم باستانی آرامگاه شیخ ابوالحسن خــــــــــرقانی" به نتایج قابل قبولی دست پیدا کرده است که عینا آورده می شود.

گمانه زنی وتعیین حریم محدوده ی باستانی آرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــــرقانی:

آرامگاه برسطح بلندی هایی قرارگرفته که درگذشته به صورت یکپارچه ومتصل به هم بوده است.به طوری که بنای قدیمی آن اعم از مسجد یا خانقاه ،حتی خانه گلی کوچک متعلق به شیخ که بعدا تبدیل به فضای بزرگترهمراه با محراب گردیده است را می توان به عنوان مرکزیتی برای محیط اطراف دانست. می توان گفت:دراین محل دردوره پیش ازاسلام و دردوره اسلامی جمعیت زیادی دراین محل سکونت داشته اند.به خصوص در دوره اسلامی ازهمان قرنی که آغازش به ظهور عارفی بزرگ و وارسته همچون شیخ ابوالحسن خــــــــــــرقانی گشته است.

اگر به لحاظ تاریخی سیری در وضعیت فعلی این منطقه بنماییم ،درمی یابیم که سرزمین خــــــــــرقان محدوده ی جغرافیایی گسترده ای را شامل می شده واین محدوده ی جغرافیایی عرصه های متعددی راهمچون گرمن فعلی،منطقه ابر،قاسم آباد،قلعه عبدالله ودیگرمناطق راتا دامنه البرز (شاهکوه)درخود جای داده است.البته باید درنظر داشت که این مناطق چه بسا روستاهای اقماری به مرکزیت خـــــــــرقان بوده اند،نشانه ها و شواهد عینی و عملی بدست آمده ازبررسی های باستان شناختی تا شعاع چندین کیلومتر وگمانه زنی هایی که درمحدوده مجموعه آرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــــرقانی تاشعاع یک کیلومتردرجهات اصلی و فرعی انجام گرفته چنین فرضیه ای را تقریبا به اثبات می رساند.

نتایج حاصل از حفریات باستان شناسی درتپه ها و زمین های دورتا دورآرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــــــرقانی ،جهت تعیین محدوده باستانی آن به عمل آمد نشان داد که نه تنها حوزه قدیمی آن بسیارگسترده بوده ،بلکه تاریخ و قدمت خـــــــــــــرقان به چند هزارسال قبل از زمانی می رسد که شیخ ابوالحسن در قید حیات بوده است.نتایج گمانه زنی در24 نقطه اختیاری دراطراف آرامگاه ،چه دردل تپه های همجوار و چه در زمین کشاورزی وبا مطالعه ی انبوه پاره سفال های بدست آمده وظروف سفالین سالم وشکسته که بعدا وصالی گردید وهم چنین بقایای معماری درسطح و درون گمانه ها ازجمله اجاق ها،کوره ها،وکف های آجری ونیز خاک برداری ها و پاک سازی هایی که در دخمه های زیر کهنه قلعه ومحل مرسوم به تپه(قبر)کولی به عمل آمده،ما را به 2دوره متفاوت از زندگانی انسان در خــــــــرقان می رساند:  

1- دوره پیش از اسلام                           2- دوره ی اسلامی

به هرحال هرکدام از این دوره ها به لحاظ زیستگاهی وفعالیت های اقتصادی واجتماعی برای خود جایگاهی وتعریفی وشواهدی دارد که باید جداگانه بدان پرداخت،چراکه هرکدام دارای نمادهایی هستند که به صورت معماری وظروف و پاره سفال های فراوان ظهورپیدا می کند.ازطرف دیگر"کهنه قلعه" که جزء حریم مجموعه به حساب می آید،ساختمان های نو ساز سال های اخیرباعث گردیده تا ازمجموعه شیخ ابوالحسن جدا افتد،هرچندازنظرزمانی محوطه "کهنه قلعه" کهن تر است،ولی گمانه زنی های اطراف "کهنه قلعه" حاکی ازآن است که طبقات بالایی آن با آثارمحوطه های غربی وشمالی همزمانی دارد.بخش غربی وجنوبی معروف به قبر کولی ،حوزه فعالیت های صنعتی(باتوجه به سرباره های کوره سفال وآجروسفالینه ها)و گورستان(پیدایش اسکلت انسان)ازسمت جنوب جاده تا جاده گرمن وازسمت غرب به جاده موسوم به راه چاه آب منتهی می شود.علاوه برانبوه سفالینه ها،سربارهای کوره سفال،و کوره آجرفراوان بود،که حکایت از نوعی فعالیت صنعتی و تولید دراین منطقه دارد.حال با مطالعه ی سفالینه ها و پیدایش اسکلت ها می توان چنین استنباط نمود که کلا منطقه جنوب غربی وشمال غربی آرامگاه وسطح تپه قبرکولی ،جدا از دخمه هایی که زیر آن قرارگرفته،گورستانی بوده که در دوره های مختلف مورد استفاده قرار می گرفته است.ازآن به بعد هرچه به طرف شرق و شمال شرقی پیش می رویم،باتوجه به گمانه های ایجاد شده،به نوعی محیط مسکونی برخورد می نماییم،با اجاق ها و کف آجری وچاه و پاره سفالینه هایی که مربوط به پخت و پز است وکاربرد زندگی روزمره دارد.و درادامه ی این شواهد به ظروف سالم همراه با معماری دیواری خشتی وبعضا آجرکاشی های لعابدار وانبوه پاره سفالینه های مختلف است،می رسیم که حاکی ازنوعی تمرکز جمعیت درآن منطقه است......

 

در پست های بعد به بررسی های باستان شناسی کهنه قلعه ، دخمه های آن واقع در سمت شرقی و شمال شرقی آرامگاه شیخ ابوالحسن وهم چنین به زیست در دوره پیش از اسلام و در دوره اسلامی در خــــــــــــــــرقان خواهیم پرداخت .....

 

 

منـــــــــابع:

1- گزراش گمانه زنی وتعیین حریم باستانی آرامگاه شیخ ابوالحسن خـــــــــرقانی(پژوهش حسن رضوانی نیک ،سازمان میراث فرهنگی کشور،پژوهشکده باستان شناسی)

2- نشریه آثارباستانی بسطام وقلعه نو خــــــــــرقان (محمدعلی شفیعی،اداره آموزش پرورش شهرستان شــــــــــاهرود،1335)

3- کعبه دلها،جلوه های عرفانی شیخ ابوالحسن خـــــــــــرقانی(پژوهش و تالیف:سید علی اصغرشریعت زاده)

4- برج مزار خـــــــــــــــرقان،گوهر برباد رفته (سید رضا محبی نربری،کارشناس آموزشی هنرهای تجسمی شـــــــــــاهرود)

5- مجموعه مقالات مردم شناسی ایران (سید علی اصغر شریعت زاده )

نوع مطلب : قلعه نو خرقان، شیخ ابوالحسن خرقانی، 
برچسب ها : شیخ ابوالحسن خرقانی، قلعه نو خـــــــــــــرقان، بررسی های باستان شناسی در قلعه نو خـــــــــــرقان، تاریخ خــــــــــرقان، تپه (قبر)کولی، کهنه قلعه،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 22 اردیبهشت 1393
جمعه 27 دی 1398 02:22 ق.ظ
Thanks for one's marvelous posting! I quite enjoyed reading
it, you might be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will often come back very soon.
I want to encourage you to continue your great job, have a
nice evening!
شنبه 14 دی 1398 10:38 ب.ظ
What's up, I read your blogs on a regular basis.
Your writing style is witty, keep up the good work!
پنجشنبه 12 دی 1398 01:25 ب.ظ
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was great.

I don't know who you are but certainly you're going to a famous blogger if you
aren't already ;) Cheers!
چهارشنبه 11 دی 1398 04:30 ب.ظ
No matter if some one searches for his necessary thing, therefore
he/she desires to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.
سه شنبه 10 دی 1398 01:37 ق.ظ
Heya i am for the first time here. I found this board and I in finding It really helpful
& it helped me out much. I'm hoping to provide something again and help others such as you aided me.
یکشنبه 8 دی 1398 08:45 ق.ظ
Hello, after reading this amazing article i am as well glad to share my familiarity here with mates.
سه شنبه 26 آذر 1398 03:35 ق.ظ
Greate article. Keep writing such kind of information on your page.
Im really impressed by your blog.
Hey there, You've performed a fantastic
job. I will definitely digg it and in my opinion recommend
to my friends. I'm confident they'll be benefited from this web site.
چهارشنبه 20 آذر 1398 03:52 ق.ظ
Hi there friends, how is the whole thing, and what you want to
say concerning this paragraph, in my view its in fact
awesome for me.
سه شنبه 12 آذر 1398 02:44 ق.ظ
Admiring the time and energy you put into your blog and detailed information you present.
It's awesome to come across a blog every once in a while that
isn't the same out of date rehashed information. Wonderful read!
I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.
یکشنبه 26 آبان 1398 02:51 ب.ظ
Very good article. I am experiencing some of these issues
as well..
دوشنبه 20 آبان 1398 01:16 ق.ظ
I get pleasure from, cause I found exactly what I was having a look for.
You've ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day.
Bye
دوشنبه 13 آبان 1398 03:13 ب.ظ
Your style is very unique in comparison to other folks I've read stuff from.
Thanks for posting when you've got the opportunity, Guess I'll just bookmark this site.
شنبه 4 آبان 1398 01:40 ق.ظ
Thank you for another fantastic post. Where else may just
anybody get that type of info in such an ideal approach of writing?
I have a presentation subsequent week, and I am on the look for such info.
پنجشنبه 14 شهریور 1398 07:28 ق.ظ
Wow, fantastic blog format! How long have you been blogging for?

you make running a blog glance easy. The whole glance of your web site is magnificent, as smartly
as the content material!
سه شنبه 12 شهریور 1398 08:39 ب.ظ
Thanks very nice blog!
سه شنبه 29 مرداد 1398 01:40 ق.ظ
You could certainly see your enthusiasm in the article you write.
The sector hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to say how they believe.
At all times go after your heart.
چهارشنبه 2 مرداد 1398 04:36 ق.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your site.
It's a very easy on the eyes which makes it much more
pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?

Great work!
سه شنبه 1 مرداد 1398 02:16 ب.ظ
Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.
I'm definitely enjoying your blog and look forward to new updates.
plenty of fish natalielise
شنبه 29 تیر 1398 06:23 ب.ظ
Good web site you have here.. It's difficult to find
quality writing like yours these days. I truly appreciate individuals like you!
Take care!!
جمعه 28 تیر 1398 06:02 ب.ظ
Howdy! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
Is it difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out
pretty quick. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to
begin. Do you have any points or suggestions? Thanks
پنجشنبه 27 تیر 1398 12:44 ب.ظ
Very great post. I just stumbled upon your weblog and wished to mention that I've really
enjoyed surfing around your weblog posts. After all
I will be subscribing to your feed and I am hoping
you write once more very soon!
دوشنبه 10 تیر 1398 07:06 ب.ظ
Heya! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4!
Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
Carry on the great work!
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:52 ب.ظ

I was able to find good info from your blog articles.
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:23 ب.ظ
Wonderful article! We are linking to this great post on our site.
Keep up the good writing.
سه شنبه 14 خرداد 1398 04:54 ق.ظ
Howdy this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use
WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding skills so
I wanted to get advice from someone with experience.

Any help would be greatly appreciated!
دوشنبه 13 خرداد 1398 04:32 ب.ظ
My brother recommended I might like this website.
He was entirely right. This post truly made my day.
You can not imagine just how much time I had spent for
this information! Thanks!
سه شنبه 7 خرداد 1398 09:21 ق.ظ
Hi there! Do you know if they make any plugins to
safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 06:31 ب.ظ
Hello everyone, it's my first visit at this website, and
piece of writing is really fruitful for me, keep up posting these
posts.
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 08:21 ب.ظ
It is actually a great and helpful piece of info.
I'm happy that you shared this helpful information with us.
Please keep us informed like this. Thanks for sharing.
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 11:43 ب.ظ
you're in reality a good webmaster. The website loading speed is amazing.

It kind of feels that you're doing any unique trick.

In addition, The contents are masterwork. you have done a fantastic
process in this topic!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


" شیخ ابوالحسن خرقانی " در شهری به نام قلعه نو خرقان با جمعیتی بالغ بر 4000 نفر در 20 کیلومتری محور شاهرود - آزادشهر آرمیده است. مجموعه آرامگاه با توپوگرافی جالب و جذاب به صورت باغ ایرانی است و نهر آبی از کنار آن روان است و در کنار آن مکانی برای استراحت گردشگران در نظر گرفته شده است . درمرکز مجموعه بنای آرامگاه و مسجدی منسوب به شیخ ابوالحسن واقع است. محراب این مسجد که متعلق به دوره ایلخانی است از جمله مهمترین بخش های بنا بوده و تنها محرابی است که رو به مغرب ساخته شده ...

شیخ ابوالحسن بر سر در خانقاه خود چنین نوشته بود «هر که در این سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید ، چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد»
امروزه این گفتار بشر دوستانه ، شعار ملی گردشگری کشورمان است.

Telegram: https://telegram.me/mr6599
facebook.com/kharghani.ir


مدیر وبلاگ : رحیمی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
br>

 

 

'); //-->
360 ?±U†?¯
هفته نامه 9 دی
راز تی وی
فروشگاه اینترنتی یاران
سایت تفریحی
سایت ابزاردهی
photoshop
کلیه حقوق این وبلاگ برای شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق) محفوظ است
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic